Loading...

kế toán

  1. HCM Khóa đào tạo cấp chứng chỉ kế toán hành chính sự nghiệp

    Khóa đào tạo cấp chứng chỉ kế toán hành chính sự nghiệp tại HCM CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1. Mục Tiêu: - Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao -...
Top