Loading...

chuyên viên chính

  1. HCM Lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính

    SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM Số: 1508/ĐHNV-QLĐT V/v thông báo mở các lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tp HCM...
Top