Loading...

thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ

  1. Admin

    Đời Người Có Bao Nhiêu Giai Đoạn Theo Khổng Tử?

    Khổng Tử chia con người ra làm các giai đoạn chính: Ngô Thập Hữu Ngũ Nhi Chí Vu Học Trong câu "ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học," chúng tôi thấy có mấy chữ cần phải được giải-thích để giúp các bạn trẻ hiểu cho rõ. Chữ "hữu" có nghĩa là "thêm" (thập hữu ngũ: mười thêm năm, tức là 15), chữ "chí"...